Tomato – White Mold

Sclerotinia sclerotiorum

Tomato – White Mold Signs & Symptoms

Return to Plant Disease Images List