Fon pou Byennèt Agrikiltè nan Maine

Farmer holding carrots by rnicolestudio

kredi imaj: @rnicolestudio

Peryòd aplikasyon pou Fon pou Byennèt Agrikiltè nan Maine nan louvri kounye a pou jiska 30 septanm! Distribye nan montan $100, $250, oswa $500, fon sa yo ka itilize pou sipòte kiltivatè nan Maine nan sante mantal yo ak nan bezwen pou byennèt yo. Aplike la a! Pwojè sa a posib atravè Rezo Asistans kont Estès Agrikòl nan Maine.

Fon sa a gen entansyon olistik pou sipòte kiltivatè ak travayè nan fèm nan Maine yo. Byennèt fèmye lajman defini e gen nan yon pakèt domèn itilizasyon ki kalifye pou fon sa a ki gen ladan terapi, gadri pou timoun, akiponkti, masaj, gerizon tradisyonèl ak lòt sipò ki ede diminye estrès. Travayè fèm yo defini kòm nenpòt moun ki enplike nan travay agrikòl, ki gen ladan pwodwi forè ak akwakilti.

Kalifikasyon:

  • Tout fèmye kiltivatè komèsyal nan Maine (mete ladan yo akwakilti ak travayè forè)
  • Travayè agrikòl ki travay sou yon fèm nan Maine

Pou rekonèt baryè sistemik nan kesyon jwenn aksè, moun sa yo ap gen priyorite si aplikasyon yo depase finansman:

Travayè agrikòl. Si ou se yon manadjè fèm, mèsi pou pataje fòm sa a ak anplwaye ou yo.   -Moun nwa, endijèn ak moun ki nan ras minoritè (BIPOC) -Aplikasyon ki soumèt an Panyòl, Kreyòl Ayisyen, oswa  Maay Maay

Pou plis enfòmasyon epi pou ka aplike wè aplikasyon an. Ou vle aplike nan telefòn ? Souple rele Izzy pou Anglè nan 207.570.8308., Cynthia pou Kreyòl Ayisyen nan 207.800.5112., ak Maria pou Panyòl nan 207.800.7605.